Nøkkeltall

Gasstransport og finansielle størrelser i 2021 (2020)

GASSTRANSPORT 2021 2020
Leveranse til terminaler i Europa (milliarder Sm3) 113,2 107
Leveranse til terminaler i Europa (TWh) 1246 1178
Leveransetilgjengelighet*1 (%) 99,76 99,64
Kvalitet*2 (%) 99,99 99,99
Største leveranse per døgn (millioner Sm3) 354,1  359,4 
Totalt volum andre produkter levert ut av gasstransportsystemet (millioner tonn)  7 8,5
FINANSIELLE STØRRELSER 2021 2020
Brutto tariffer 29,9 mrd. NOK 33,8 mrd NOK
     
     
     

*1 Leveransetilgjengelighet:
Leveransetilgjengelighet måles som leverte volumer ut av transportsystemet (Area D) i forhold til skipernes bestillinger.

*2 Kvalitet: 
Kvalitetskravene er nedfelt i Gassled terms & conditions, og måles mot gasskvalitet levert ut av transportsystemet (Area D). For væskeproduktene måles kvaliteten på Kårstø.