Våre prinsipper

Gassco skal alltid opptre i samsvar med god forretningsskikk, ha sporbarhet i all saksbehandling og sørge for likebehandling av leverandørene.

Gassco stiller følgende grunnleggende krav til sine anskaffelser:

- Alle anskaffelser skal så langt det er mulig baseres på konkurranse
- Hele anskaffelsesprosessen skal være forutsigbar og gjennomsiktig
- Utvelgelse av kvalifiserte tilbydere skjer på grunnlag av objektive og ikke-diskriminerende kriterier
- Tildeling av kontrakter skjer på grunnlag av en total økonomisk vurdering av tilbudene og iht. gitte kriteriene.

Alle Gassco anskaffelser baseres på våre generelle innkjøpsvilkår, se vilkår og betingelser. Gassco oppfordrer til, og vil bidra positivt til, utvikling av nye leverandører som kan gi økt konkurranse og bedre kvalitet i leverandørmarkedet.

Gassco stiller krav til kvalitet, miljø, etikk og HMS hos oss selv og våre leverandører.