Ord og uttrykk

Vi har definert de vanligste faguttrykkene og forkortelsene for deg.

Naturgass
Naturgass er organisk dannede gift- og luktfrie gasstyper som utvikles under nedbryting av biologiske organismer. Naturgass består hovedsakelig av metan (75 - 95 prosent), etan, butaner, propan og nafta. Gassen er bygget opp av hydrogen- og karbonatomer og kalles derfor ofte for hydrokarbonsgasser. Vi skiller gjerne mellom rikgass, våtgass og tørrgass.

Rikgass
Blanding av våte og tørre gasskomponenter (metan, etan, propan, butaner, etc.) som sendes samlet i en strøm gjennom en rørledning. Både Statpipe-rørledningen mellom Statfjord-feltene og Kårstø-anleggene og Åsgard Transport er rikgassrørledninger.

Våtgass
Er et samlebegrep for flere flytende petroleumskvaliteter. Består av de fire ulike våtgassene etan, propan, butan og nafta, ofte inkludert små mengder tyngre hydrokarboner. Gassen er delvis flytende ved atmosfærisk trykk og må transporteres med spesialskip.

Tørrgass
Tørrgass er en vanlig betegnelse på naturgass som ikke inneholder flytende hydrokarboner under trykk. Består hovedsakelig av metangass, men kan også inneholde etan. Europipe I og Franpipe er tørrgassrørledninger.

Brukere (skipere)
Brukere (skipere) er de som eier gassen som skal transporteres i rørledningene.

Sm3
Sm3 er forkortelsen som ofte brukes for standard kubikkmeter, eller en kubikkmeter gass under normale forhold, definert som 1 atmosfære trykk (1,01325 bar) og 15 °C. Dette begrepet brukes når man angir volumet av gassen.

GSm3
Forkortelse for Giga standard kubikkmeter, eller 1 milliard kubikkmeter gass under normale forhold, definert som 1 atmosfære trykk (1,01325 bar) og 15 °C. Dette begrepet brukes når man angir volumet av gassen.

LNG
Nedkjølt naturgass (eng. Liqiuefied Natural Gas), flytende metangass, som er omdannet til flytende form ved nedkjøling til –163°C. Transporteres i spesialskip, LNG-tankere. Ett tonn LNG tilsvarer om lag 1400 kubikkmeter naturgass i gassform under normale forhold, definert som 1 atmosfære trykk (1,01325 bar) og 15 °C. Volummessig er forholdet mellom gass i gassform og LNG som 1:625.

LPG
Flytende petroleumsgasser (eng. Liquiefied Petroleum Gases) består av propan og butan som er omdannet til væskeform ved trykk på rundt 7-8 bar, eller ved noe nedkjøling. I Norge er LPG ensbetydende med propan (95 prosent propan og 5 prosent butan), fordi propan har temperaturegenskaper som gjør den godt egnet til bruk i våre områder. Transporteres om bord i spesialskip, såkalte LPG-tankere.

Oppstrøm
Samlebegrep for aktiviteter som skjer før råolje forlater (eksport-) terminalen og gass forlater gassbehandlingsanlegget. Leting etter olje og gass og produksjon fra felt er eksempler på oppstrømsaktiviteter.

Nedstrøm
Det norske begrepet nedstrøm er avledet av det engelske uttrykket "downstream," og er en samlebetegnelse på all olje- og gassvirksomhet som er knyttet til raffinering, distribusjon og salg av produktene. Eller de aktivitetene som foregår etter at oljen og gassen har forlatt (eksport-)terminalen og blir behandlet, raffinert, transportert og solgt til forbrukeren.

Gross calorific value (gcv)
Gross calorific value, på norsk brennverdi, er en kalorimetrisk måleenhet som måler øvre og nedre brennverdi, eller brutto og nett brennverdi. Øvre (brutto) brennverdi er den varmemengde som frigjøres ved forbrenning ved konstant volum og med det dannede vann i flytende form. Nedre (netto) brennverdi er den varmemengden som frigjøres ved forbrenning ved konstant trykk og med det dannede vann i dampform.