Organisasjon

Per i dag har Gassco i overkant av 350 ansatte. Gassco er en funksjonsdelt linjeorganisasjon med enkelte stab- og støttetjenester.

Frode Leversund, administrerende direktør, har det overordnede ansvaret for alle enheter i Gassco.

 

 

Systemdrift 
Enheten har ansvar for planlegging, overvåking, koordinering, styring og oppfølging av produktstrømmene fra feltene og gjennom det integrerte gasstransportsystemet til mottaksterminalene. Videre har enheten ansvar for drift og utvikling av IT-systemer. Ansvarlig for systemdrift: Kristin Kinn Kaste. 

 

 

Anleggsstyring 
Enheten har ansvar for drift og vedlikehold av hele det norske gasstransportsystemet, samt ivaretagelse av grensesnittet mot eierne av gasstransportsystemet. Det norske gasstransportsystemet består av prosessanleggene på Kollsnes og Kårstø, 8000 km rør, fire platformer, samt terminaler i Tyskland, Belgia, Frankrike og Storbritannia. Enheten baserer sitt arbeid på utstrakt støtte fra andre enheter i Gassco og med eksterne leverandører, hvor Statoil er den største. 
Ansvarlig: Jonathan Alcock.

 

Utvikling og innovasjon
Enheten har ansvar for utvikling av det norske gasstransportsystemet. Arbeidet gjøres i nært samarbeid med selskapene på norsk sokkel, myndigheter og andre aktører. I arbeidet med Transportplanen og områdestudier identifiseres behovet for videreutvikling og etablering av spesifikke studier og prosjekter. Ansvaret omfatter også utvikling og gjennomføring av prosjekter med og uten TSP. Enheten er også ansvarlig for kommersielle avtaler, forhandlinger, juridisk rådgiving og anskaffelser. Videre har enheten ansvar for forskningsporteføljen (F&U) i selskapet.
Ansvarlig: Øystein H. Rossebø.

 

Økonomi og forbedring
Enheten har ansvar  for  utarbeidelse av  måleindikatorer, budsjett, regnskap, inn– og utbetalinger og rapportering  for Gassco AS og de interessentskapene Gassco er operatør for. Enheten har videre ansvaret for selskapsstrategier og forbedring . Enheten skal være en pådriver for at selskapet manøvreres i henhold til fastsatte strategier, mål og styringsprinsipper.
Ansvarlig: Inghild Storesund.

 

Sikkerhet og kvalitet 
Enheten har ansvar for drift og oppfølging av ledelsessystem innenfor helse, miljø, sikkerhet og kvalitet. Dette dekker risikostyring, sikring, beredskap og informasjonsstyring, samt Gasscos totale tilsynsvirksomhet (internt/eksternt) og myndighetskontakt.
Ansvarlig: Randi I. Viksund.

 

HR og kommunikasjon
Enheten har ansvar for oppgaver innen personal og organisasjonsområdet, samt kontor og eiendom. Enheten har også ansvar for utarbeidelse av bedriftens informasjonspolicy og ivaretar pressetalsfunksjon for bedriften, samt intern informasjon og profilering.
Ansvarlig: Alfred Skår Hansen.

Del artikkelen: